آمالکپ سپهر

 

            گوتا پرکا

       (ساده و درصدی )