آمالکپ سپهر

در واحدهای ۱، ۲، ۳ و ۵ واحدی

محلول ضدعفونی سطوح مروابن