فهرست سفارش باید روی سربرگ مرکز/دانشکده و با مهر رسمی باشد.