ثبت سفارش مراکز درمانی و دانشکده‌های دندانپزشکی


فهرست سفارش باید روی سربرگ مرکز/دانشکده و با مهر رسمی باشد.